info@dehospicegroep.nl 0172-573040

Vriendenstichting Nieuwkoop

De Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop heeft als doel om middelen te verwerven voor de jaarlijkse financieringslasten en de andere huisvestingskosten in Nieuwkoop. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn:

  • aanschaf, beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Nieuwkoop;
  • de financiering van opleiding en training van de vrijwilligers;
  • publiciteitsacties voor fondsenwerving, een breder draagvlak en meer naamsbekendheid.

De Vriendenstichting is blij met alle ondersteuning, of het nu een vaste donateur of een incidentele gift betreft, van bedrijven, verenigingen of van particulieren. Jaarlijks wordt een collecte gehouden in de dertien kernen van de gemeente Nieuwkoop. De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling. Vanwege deze ANBI-status zijn er fiscale voordelen verbonden aan schenkingen, legaten en nalatenschappen. Wilt u ons steunen?

Toelichting algemene gang van zaken 2019

Financieel jaarverslag 2019

De Hospicegroep

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop

KvK Leiden                                    28118003
Bankrekening (IBAN)                NL83 RABO 0127 7592 98


Richard Bijl (Voorzitter)
Patricia Hoogervorst  (Secretaris)
Arjan Tersteeg  (Penningmeester)
Pien Schrama  (Bestuurslid)
Heini Withagen (Bestuurslid)